Het privacybeleid van Baptistengemeente Deventer

Doel van het privacyreglement

Als lid/vriend van Baptistengemeente Deventer heb je recht op bescherming van je persoonsgegevens. De raad is verantwoordelijk voor de registratie en opslag van jouw persoonlijke gegevens. Hiervoor gebruiken wij onderstaand privacyreglement. In dit reglement kun je lezen op welke wijze we jou informeren over jouw gegevens, welke gegevens wij van jou bewaren, op welke manier wij met jouw gegevens omgaan, wie toegang heeft tot deze gegevens, aan wie ze gegeven worden en hoe lang ze bewaard blijven.

Welke persoonlijke gegevens worden door ons geregistreerd/bewaard?

Door de raad of in opdracht van de raad zullen slechts de volgende Persoonsgegevens van een Betrokkene worden verwerkt:

 • Voorletters en naam
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Doopdatum
 • E-mailverkeer (indien van toepassing)

Hoe bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Jouw gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc’s en in the cloud. Ze zijn, buiten de raad, slechts toegankelijk voor de secretarieel medewerker, de financieel administrateur en de ledenadministrateur. Er is geen papieren dossier.

Bewaartermijnen

De door ons verwerkte persoonsgegevens zullen worden bewaard voor de periode dat je aangesloten bent bij de gemeente. Daarna worden je gegevens vernietigd.

Beveiliging

Alle genoemde gegevens worden door ons goed beveiligd. Desgewenst kunnen we je op hoofdlijnen informeren over de door ons genomen beveiligingsmaatregelen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In bepaalde gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De raad is verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en ook degenen die administratief werk voor de raad verrichten.

Foto en beeldmateriaal

De gemeente beschikt over een zgn Smoelenboek dat het doel onderlinge binding dient. De foto’s die hierin opgenomen zijn werden door de leden/vrienden zelf aangeleverd en met toestemming geplaatst. Evenzo de persoonlijke informatie, zoals hobby’s ed. Deze gids wordt alleen verspreid onder leden en vrienden. Evt. aanvullingen zullen per e-mail worden verzonden met een wachtwoord. Eens per maand verspreidt de gemeente een nieuwsbrief onder haar leden/vrienden. Foto en beeld materiaal hierin wordt alleen geplaatst met schriftelijke toestemming van de betrokkenen.

Welke rechten heb je?

Elk lid/elke vriend van de gemeente heeft het recht om binnen redelijke grenzen:

 • Inzage, rectificatie of wissing te vragen van de eigen persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Beperking te vragen van de eigen persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens
 • Klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het niet in overeenstemming met de verordening verwerken van de eigen persoonsgegevens.

Het is belangrijk om je te realiseren dat wanneer bepaalde verwerkingen en wissingen van persoonsgegevens worden belemmerd, dit ertoe kan leiden dat het niet langer mogelijk is om onze diensten uit te voeren.

Vragen?

We controleren regelmatig of we aan ons eigen privacybeleid voldoen. Als jij of je vertegenwoordiger vragen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid, dan kun je hiermee uiteraard bij de raad terecht.

Met het kennis nemen van dit privacyreglement en het ondertekenen ervan door een gemeentelid op de najaars-ALV van 2018 is toestemming gegeven om jouw gegevens te verwerken en vast te leggen.